Phòng Đào tạo – Mẫu báo cáo kết quả học tập mới

Nhằm thuận tiện cho công tác quản lý kết quả học tập bằng hệ thống Edusoft, Phòng Đào tạo đề nghị giảng viên giảng dạy các lớp thực hiện công tác báo cáo kết quả học tập theo mẫu (đính kèm) và lưu ý một số vấn đề sau trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục đọc

Advertisements